suburbi

Decreixement i ciutat

20/02/14// 0 Comments

Podem considerar que existeixen dues accepcions de decreixement urbà: una referida a la pèrdua de població i la conseqüent infrautilització de les estructures urbanes, i l’altre accepció es refereix a una disminució de la superfície ocupada per la població, que es tradueix en un augment d’habitants i activitats sense que augmenti el territori urbanitzat.