sostenibilitat

Decreixement i ciutat

20/02/14// 0 Comments

Podem considerar que existeixen dues accepcions de decreixement urbà: una referida a la pèrdua de població i la conseqüent infrautilització de les estructures urbanes, i l’altre accepció es refereix a una disminució de la superfície ocupada per la població, que es tradueix en un augment d’habitants i activitats sense que augmenti el territori urbanitzat.

Las ciudades necesitan unas condiciones mínimas para llegar a serlo, ya que su función es que las habiten los seres humanos y, como aún no somos robots, necesitamos algunas condiciones físicas y ambientales.